top of page

De Algemene voorwaarden;

wat kunnen we verwachten van elkaar?

Inschrijving

De inschrijving geldt voor de volledige cursus als omschreven in de overeenkomst. Tussentijdse inschrijving tegen een lager tarief is mogelijk in overleg met de docent. De overeengekomen lesprijs blijft ten allen tijde verschuldigd. Behalve bij opzegging volgens onderstaande voorwaarden.

Annulering

De lesovereenkomst kan worden geannuleerd tot uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus. In dat geval vervallen alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

Opzegging

Opzegging van de lessen kan wederzijds voor de eerste van de nieuwe maand met in acht neming van een redelijke termijn van twee maanden. Teveel betaalde lesgelden zullen in overleg worden teruggestort mits de opzegtermijn wordt aangehouden.
Indien de cursus een volledig seizoen omvat, is tussentijdse opzegging mogelijk tot uiterlijk 1 april van het lopende cursusjaar. Bij opzegging na 1 april is men ten allen tijde het lesgeld voor het resterende deel van de cursus verschuldigd.

Verzuim

Wanneer de leerling een of meer lessen op het afgesproken tijdstip moet verzuimen blijft het lesgeld onverminderd verschuldigd.
Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of zwangerschap, langer dan 4 achtereenvolgende weken, kunnen in overleg lessen worden ingehaald of vindt, na deze 4 verzuimweken, teruggave van lesgeld plaats.

Wanneer de docent meer dan twee achtereenvolgende lessen verzuimt kunnen de lessen in overleg worden ingehaald of vindt teruggave van lesgeld plaats over aftrek van de eerste 2 verzuimweken. Zo mogelijk zal de docent voor een vervanger zorgen.

Indeling van de lessen

In geval de overeenkomst betrekking heeft op groepsonderwijs geschiedt de indeling naar inzicht en oordeel van de docent.

Betaling

De betaling wordt voldaan d.m.v. een doorlopende machtiging of door het aangegeven bedrag over te maken na ontvangst van een factuur. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk volgens de aangegeven voorwaarden. Indien betaling binnen de gegeven termijn achterwege blijft behoudt de docent zich het recht voor invorderingskosten over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum. Het verschuldigde cursusgeld betreft een betaling vooraf.

Geschillen

Mochten zich geschillen voordoen dan worden deze voorgelegd aan het bestuur van het HMC. Indien dat niet tot oplossing leidt zal arbitrage als oplossing worden onderzocht.

Uiteindelijk al bij eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst wordt terug gevallen op het Nederlands Recht.

bottom of page